KKG'nin Vizyonu ve Misyonu

KKG;
 • Kırsal kalkınmayı bir eşitlik-adalet yaklaşımı olarak görür.
 • Kalıcı ve sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın;
*Toplumsal cinsiyet dengesi temelinde,
*Doğanın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, çevreyi sahiplenip, ekolojik döngüleri ve biyo-çeşitliliği gözeterek,
 • Yerel özgünlüğü ve bölgeler arası farklılıkları dikkate alarak ve
 • Özellikle küçük üretici örgütlenmelerini destekleyerek gerçekleşebileceğine inanır.
Bunun içinde;
 • AB politikalarını tartışıp talep geliştiren,
 • Örgütlenmelerde aktif rol alabilen,sosyal sorumluluk üstlenebilen,
 • Kamuyu yönlendirebilecek ve işbirliği yapılabilecek girişimcilere ihtiyaç olduğu kabulüyle hareket eder.
KKG, bu ihtiyacı bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının, bir ağ yapısı altında bir araya gelerek, ortak politika geliştirebileceğini düşünür. KKG’nin sürekliliği için; yılda en az bir kez bir araya gelerek ulusal ve uluslararası deneyimlerin dâhil edildiği gelişmeleri tartışacağı, farklı konularda kapasite gelişimi sağlayacağı öngörülür.
Aşağıda yer alan KKG’nin misyonu, vizyonu, hedefleri, çalışma ilkeleri, genişleme stratejisi, moderasyonu ve üyelerin hak ve yükümlülükleri alt başlıkları bu bağlamda ele alınmalıdır.
KKG’NİN MİSYONU
 • Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarına yönelik önerilerde bulunmak.
 • Türkiye’de ve uluslar arası alanda kırsal kalkınma çalışmaları sürdüren STK’lar, resmi kurumlar ve özel kurumlar arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek.
 • Kırsal kalkınma çalışmalarında hak temelli bir demokrasi anlayışı üzerinden eşitlikçi, adil, yoksuldan yana üretken yapılar öngörmek, kırsal alanları sosyo-ekonomik olarak geliştirmek, yaşam kalitesini-refahı arttırmak ve kapasiteyi geliştirmek amaçlı STK’ları ve kırsal kalkınma elemanlarını ortaya çıkarmak, örgütlenmelerine katkıda bulunmak, mevcutları desteklemek ve güçlendirmek.
 • Söz konusu kuruluşlar arasında işbirliği ve kapasite geliştirmek.
 • Konuyla ilgili politikalara yön vermek amaçlı stratejiler geliştirmek, var olan uluslar arası ağlarla ilişkiye geçmek.
KKG’NİN VİZYONU
Kırsal kalkınma alanında farklı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimi geliştirerek, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tarım ve kırsal kalkınma politikalarına sivil inisiyatif olarak müdahil olmak.
KKG’NİN HEDEFLERİ
 • KKG’nin etkin olması için bileşenler arası ilişkileri güçlendirmek, ulusal bir ağ haline getirmek.
 • Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde KKG’nin kurumsal tanıtımı ve politik görüşleri için lobi faaliyetleri yürütmek.
 • KKG içerisinde kırsal kalkınmayla ilgili kavramları ve modellerini tartışmak.
 • Kırsal kalkınma konusunda çalışmalar yürüten grup, platform ve STK’larla tanışmak, iletişim kurmak ve ortak çalışma alanlarını geliştirmek ve oluşturmak.
 • Kırsal kalkınma konusunda çalışmalar yürüten uluslararası yapılanmalara dâhil olmak, yerel örgütlerin bu ağlarda doğrudan katılımcı olmasına katkıda bulunmak.
KKG’NİN ÇALIŞMA İLKELERİ
 • KKG üyeleri bütüncül ve aktif katılımcı bir yaklaşımla aktif görev paylaşımını esas alır, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde etkin iletişimi benimser
 • KKG bilgi üretimi ve paylaşımını esas alır.
 • KKG’de kurumsal fikirlerin yanı sıra tüm üyelerin bireysel görüş ve önerileri dikkate alınır. Bu elde edilecek sonuçların zenginliği açısından önemlidir. Gruba görüşler bireysel iletilebilirken,karar alma süreçlerine kurumsal olarak dâhil olunur.
KKG’NİN GENİŞLEME STRATEJİSİ
 • Kırsal alanın çeşitli sorunlarını ele alan, bunları kendine dert edinen ya da kırsal alan sorunlarıyla kesişen alanlarda çalışmalar yürüten STK ve gruplar KKG’ye katılabilir.
 • KKG kırsal alanda uygulamalar yapan kuruluşlarla işbirliği geliştirebilir.
 • Süreç içerisinde akademik kuruluşların ilgili birimleri ve kırsal kalkınma projelerine katkı sağlayan fon sağlayan kuruluşların gruba katılımıgrubun işlevselliği ve KKG’nin ilkeleri dikkate alınarak tartışmaya açılabilir.
KKG’NİN MODERASYONU
KKG’nin üç moderatörlüğü vardır:
  1. İletişim Moderatörlüğü
  2. KKG Geçici Moderatörlüğü
  3. KKG Moderatörlüğü
İletişim Moderatörlüğü;
 • KKG’nin ortak hareket tartışmasını yönlendirir, sağlıklı iletişim ve işbiriğinin geliştirilmesine çalışır.
 • KKG’nin kendi içindeki tartışmaları bir takvim ve program dahilinde ilerletmekten ve sonuçların / kararların raporlanmasını sağlamaktan sorumludur.
KKG Geçici Moderatörlüğü;
 • Kuruculardan[1]oluşur ve geçicidir. KKG Moderatörlüğü’nün oluşması ile birlikte görevi sona erer.
 • KKG’nin oluşum sürecindeki işlerin tüm üyeler arasındaeş sorumluluklapaylaşılmasını ve eşgüdümle gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
KKG Moderatörlüğü;
 • Yıllık toplantıda aday olup seçilen en az üç kurumdan oluşur.
 • Her yıllık toplantıda en az bir en fazla iki üyesinin yenilenmesi esastır.
 • Bir kuruluş en çok iki dönem üst üste KKG moderatörlüğünde temsil edilebilir. Bir dönem ara vermek kaydıyla yeniden moderatörlüğe aday olmak ve temsilci vermek mümkündür.
 • İki yıllık toplantı arasındaki sürede KKG’nin her türlü duyuru ve iletişim iş ve işlemlerinin yapılması için üye kuruluşlarla ilişkileri ve işbirliklerini gerçekleştirmekten sorumludur.
 • Üyelere duyuru yapmak ve işi ve kuruluş belirlemek imkânı bulunmayan acil durumlarda KKG’yi temsil eder.
 • KKG moderatörlüğü, çalışmaların finansmanına katkı olmak üzere üyelerin destekleri ve işbirlikleri ile proje oluşturabilir, yerel ve uluslar arası kuruluşlardan katkı alabilir.
[1] Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Koop.HBSD, Kalkınma Merkezi, Munzur Vadisi Çevre Koruma Derneği, SÜRKAL.

1 yorum:

 1. Değerli blog yöneticisi bloğunuzun Lazer merkezleri olarak uzun süredir takipçisiyiz. Güzel ve dikkatçekici bilgiler veriyorsunuz. Başarılarınızın devamını dileriz.

  YanıtlaSil